Gabi-gabi at lingguhan para sa ating mga katawan at nagpapahintulot din sa lupa na magpahinga

Paglalaan ng Oras para Mag-recharge

Ang pahinga ay isang panahon ng kalayaan mula sa paggawa at pagiging produktibo. Ito ay mahalaga para sa mabuting kalusugan. Nabubuhay tayo sa isang mundong nakatuon sa produksyon, ngunit ipinakita ng Diyos na ang pahinga ay nararapat at tama. Pinangunahan ni Jesus ang isang napakaaktibong ministeryo, ngunit ipinakita Niya ang prinsipyong ito nang Siya at ang Kanyang mga disipulo ay umalis sa isang bangka upang makalayo sa karamihan. Kung paanong naglaan Siya ng tahimik na oras para hanapin ang kalooban ng Kanyang Ama, ang ating mga oras ng pahinga ay nagpapaginhawa sa atin para sa mga oras ng paglilingkod.

"Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan." Mateo 11:28
Magpahinga para sa Iyo

Hinihikayat namin ang sapat na pahinga gabi-gabi (7-8 oras/gabi para sa mga matatanda, higit pa para sa mga bata) at isang lingguhang araw ng pahinga.

Pahinga para sa Lupa

Binibigyang-diin namin ang kahalagahan ng pahinga para sa lupa. Ang lupang sinasaka nang walang pahinga ay maaaring mabilis na maubos at maluwag na produktibo. Kung maaari, ang pag-iiwan sa lupa na hindi pa rin sa loob ng isang taon isang beses sa bawat pitong taon ay nagpakita ng isang positibong pangmatagalang epekto at may batayan sa Bibliya.

Ang aming mga Rest Project

Nasa ibaba ang ilan sa mga proyektong kasalukuyang ginagawa namin at mga paraan na maaari kang makilahok.

Ang Proyektong ito |
Ay Tutuloy
Nagtatapos Sa
Pagsasanay
Ang aming mga FARM STEW trainer ay nagbibigay-diin sa mga prinsipyo ng bawat isa sa aming walong sangkap sa mga klase na aming itinuturo. Ang mga praktikal na aktibidad ay nagbibigay-buhay sa mga aralin at tinutulungan ang mga kalahok na umunlad!