FARM STTEW Mga tauhan

Ang FARM STEW Crews ay mga network ng mga taong may pag-iisip sa misyon na gustong magbahagi ng recipe para sa masaganang buhay sa pamamagitan ng pamumuhunan sa ministeryo ng FARM STEW International. Bumubuo sila ng mga lokal na kabanata upang mapadali ang pagbabahagi ng recipe ng masaganang buhay! Ang unang opisyal ay ang FARM STEW Crew ng Southwest Michigan.

Natututo ang mga miyembro tungkol sa mga isyu na nakakaapekto sa mga pamilya at mga bata sa Africa, at mga solusyon upang mapabuti ang kanilang espirituwal, emosyonal, pinansyal, at pisikal na kalusugan at kagalingan.  

Gamit ang kapangyarihan ng sama- samang pagkakawanggawa , hinihiling ang mga miyembro na mag-donate taun-taon, tumulong sa pag-aayos ng mga kaganapan, at mag-imbita ng iba na gawin din ito!  

Ang mga pagsisikap ng FARM STEW Crew ay magtutulak ng makabagong pagsasanay at mga serbisyo upang makagawa ng pagbabago ngayon, para sa "pinakamaliit sa mga ito" sa pamamagitan ng FARM STEW.

Kung interesado kang sumali o bumuo ng FARM STEW Crew sa iyong lugar, mangyaring tawagan si Cherri Olin sa 815-878-4897 o mag-sign up sa ibaba. Maaaring ipadala ang (mga) regalo sa PO Box 291, Princeton IL 61356 o gawin online sa www.FARMSTEW.org . Sa linya ng memo o mga tala, banggitin lamang ang iyong Crew.